Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Η Διοίκηση του ΣΥ.ΦΑ.Ε  ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις των καιρών δεσμεύεται για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και για την διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία της μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση σε ετήσια βάση.

Μέτρο της επιτυχίας του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η επίτευξη τακτικών στόχων αναφορικά με την ασφάλεια πληροφοριών οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής :

  • Ασφαλής διατήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαφύλαξη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή Πολιτικών που εξειδικεύουν την παρούσα Πολιτική και διασφαλίζουν την ακεραιότητα πληροφοριών από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.
  • Εφαρμογή διαδικασιών για τον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων και των επιπτώσεών τους σε προστατευόμενες πληροφορίες
  • Προστασία των περιουσιακών της στοιχείων και πληροφοριών από απειλές εσωτερικές και εξωτερικές και κινδύνους.
  • Αδιάκοπη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με παράλληλη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλεια πληροφοριών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.
  • Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με τη δημιουργία και την τακτική αναθεώρηση μετρήσιμων στόχων ασφάλειας των σχετικών λειτουργιών της.
  • Ανασκόπηση των Πολιτικών Ασφάλειας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ετησίως κατά την διεξαγωγή της ετήσιας Ανασκόπησης της Διοίκησης και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επικοινωνήσει την παρούσα Πολιτική αλλά και τις εξειδικευμένες Πολιτικές Ασφαλείας σε κάθε εμπλεκόμενο.

Αλεξανδρούπολη, 24 Αυγούστου 2021